جمعه, 29 شهریور 1398

مراحل انجام امور تشويقي مقالات

مجلات علمي مورد تائيد ( 15|06|13895)

فرم تاييد تشويقي مقاله توسط دانشكده 22599

بخشنامه شيوه نامه تشويق مقالات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 92/10/22

بخشنامه متمم شيوه نامه تشويق مقالات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 93/02/10

بخشنامه تشويقي مقاله ها و آدرس دهي 93/09/01

 

نحوه درج Affiliation

در مــــــــقالات انگليســــــــــــي :

-
Department of ......................................................, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
-

-
براي مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي علوم پزشكي:

Department of .........., Mashhad Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
-
تبصره : به كار بردن Campus يا هر كلمه اي از اين نوع به جاي Branch ممنوع است.
_
در مقــــــــالات فارســـــــــــــــي :
-
گروه ..... ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي،  مشهد، ايران
 
 
-
-

جدول 1 - پايه جوايز مقالات (  ريال )

حداکثر مبلغ قابل پرداخت سهم سایر نویسندگان سهم مولف اصلی تعداد نویسندگان
18000000 - 18000000 1
27000000 10800000 16200000 2
32400000 9000000 14400000 3
34200000 7200000 12600000 4
36000000 6300000 10800000 5
36000000 5400000 9000000 6 يا بيشتر
-
-

جدول 2 - ضريب انواع مجلات

 
علمي ترويجي داراي رتبه وزارتين
-
(تنها براي اعضاي هيات علمي غير علوم پزشكي )
علمي پژوهشي داراي رتبه از وزارتين يا نمايه شده در ISC و معتبر خارجي غير ISI مجلات چا پي يا الكترونيكي ISI Listed مجلات چا پي يا الكترونيكي ISI (WoS) با ضريب تاثير
0/20 0/4 0/7 1
-
فرمـــــــول جايــــــــزه:  ضريب جدول 2 ضربدر مبلغ جدول 1
 
-
-
-