سه شنبه, 30 مهر 1398

فرم تعيين ارزش دستاورد پژوهشي و نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري (فرم شماره 3)

مجلات علمي مورد تائيد ( 15|06|13895)

بخشنامه تشويقي مقاله ها و آدرس دهي 93/09/01

بخشنامه : نويسنده مقالات مستخرج از پايان نامه هاي و رساله هاي تحصيلات تكميلي | 92/09/09

بخشنامه : نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها | 92/12/02

-


نحوه درج Affiliation

در مــــــــقالات انگليســــــــــــي :

-
Department of ......................................................, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
-

-
براي مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي علوم پزشكي:

Department of .........., Mashhad Medical Sciences Branch,
Islamic Azad University, Mashhad, Iran
-
تبصره : به كار بردن Campus يا هر كلمه اي از اين نوع به جاي Branch ممنوع است.

-
_
در مقــــــــالات فارســـــــــــــــي :
-
گروه ..... ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي،  مشهد، ايران
-
-لابال
الال