سه شنبه, 30 مهر 1398

معــرفي معـــاون آموزشــــــي دانشــــــكده

نـــام و نام خانوادگــي | ليلا زماني آقايي

استاديــار | عضـو هيات علمـي تمام وقت گروه معماري

-

 


فـــــوق ليســـــانس | معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دكترا | 


@yahoo.com


رزومه