سه شنبه, 30 مهر 1398

معرفي مسئول و كارشناس فني كارگاههاي دانشكده

نـــام و نام خانوادگــي | محمود محمدزاده

-


 ليسانس  | مهندسي صنايع چوب و كاغذ | دانشگاه شهيد رجايي تهران

فـــــوق ليســـــانس | دانشجوي مهندسي مكانيك | فردوسي مشهد

تلفن تمـــــاس  |    36638920  051 | داخلي 148