دوشنبه, 11 فروردين 1399
-
  • از چاپ مقاله در مجله هاي  بي اعتبـــــار ، كم اعتبـــــار و جعلـــــي خودداري شود.
  • عنوان و موضوع مقاله با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني كامل داشته باشد.
  • تشويقي مربوط  به مقاله هاي بر گرفته از پايان نامه  طبق مفاد بخشنامه بايد  نام اول دانشجو و  نويسنده مسئول استاد راهنما درج گردد. چنانچه نامي غير از استاد راهنما و استاد مشاور بخواهد در مقاله درج گردد طبق بخشنامه قبل از برگزاري جلسه دفاع به آگاهي و تاييد مدير پژوهشي دانشكده  برسد.
  • تشويقي به مقالاتي پرداخت مي شود كه از تاريخ چاپ آنها بيشتر از يكسال نگذشته باشد.
 -

-
مراحل  انجام امور تشويقي مقالات
-
 1- مقاله در پورتال شما ثبت گردد.   اساتيد | دانشجويان
-
چنانچه در اين امر كوتاهي  و زمان براي تشويق مقاله  گذشته باشد مسئوليت آن بر عهده درخواست كننده مي باشد.
-
-