جمعه, 29 شهریور 1398
  • 4 برگ صورتجلسه دفاع
  • 2 برگ پرينت فرم ب
  • يك عدد فرم شماره 1 ( جهت استاد راهنما )
  • 4 برگ فرم شماره 2 ( جهت اساتيد داور و مشاور )
  • CD فرم ب به صورت WORD

تــذكــــــر: تمامي مدارك قيد شده پس از اتمام جلسه دفاع و اخذ امضاهاي لازم به كارشناس تحصيلات تكميلي سركار خانم مهندس فرهادي ارائه گردد.