دوشنبه, 04 تیر 1397
انتخـــاب واحــــد سه شنبــه 16|06|95 لغـايت پنجشنبــه 25|06|95
 شـروع كلاســها  وروديهــــــاي قبـــــــل از 95  از  شنبــــــه   27|06|95
 حــذف و اضافــه
شنبـــه 10| 07|95   لغــايت چهارشنبــه 14|07|95
 حذف اضطراري  لغــايت پنـــج شنبه 18|09|95

 دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طريق سايت پس از ارزشيابي اساتيد)

شنبـــــه 04| 10|95    لغــايت شنبــــــه 11|10|95
 پايان كلاسها
پنـــــج شنبه 16|10|95
 امتحــــــانات شنبــــه 18|10|95   لغـايت پنجشنبــــه 30|10|95